top of page

ขั้นตอนการติดตั้งรางน้ำฝนอะลูมิเนียมไร้รอยต่อ

Step 1.
รีดรางน้ำฝนตามความยาวของหลังคา
Step 2.
ยึดรางน้ำฝนยิงสกรูเคลือบผิวกันสนิมอย่างดี
 
Step 3.
ติดตั้งตะแกรงระบบล็อคขอบรางน้ำฝนให้กันนกกันใบไม้กับรางน้ำฝน
Step 4.
ติดตั้งท่อน้ำฝนตามความเหมาะสม พื้นที่หลังคา 72 ตารางเมตรต่อท่อน้ำฝน 1 จุด
บางครั้งอาจติดตั้งท่อน้ำฝนคู่ หรือ เดี่ยว ดูตามความเหมาะสม
bottom of page